Zápis dětí do Mateřské školy

Zápis do Mateřské školy se u nás koná v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy wermb3m,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu
reditelna@zsbrezany.cz
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

  1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)
  2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče
  3. vyjádření dětského lékaře
  4. písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 

Mgr. Lucie Martinková
ředitelka ZŠ a MŠ Břežany
Břežany 174
Břežany 671 65
tel. 515 277 113
604 96 94 54