Zápis dětí do Mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy Břežany

Zápis do Mateřské školy se u nás koná 5. května 2022. Zápis jsme letos pojali formou otevřených dveří od 15, 30 hodin do 17 hodin. Přijďte nasát rodinou atmosféru naší mateřské školy a seznámit se s vyučujícími. Pro děti jsou připraveny zábavné činnosti. Těšíme se.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy wermb3m,

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu reditelna@zsbrezany.cz

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

osobním podáním ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

3. vyjádření dětského lékaře

4. písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2022 pěti let.

Mgr. Lucie Martinková ředitelka ZŠ a MŠ Břežany Břežany 174 Břežany 671 65

tel. 515 277 113; 604 96 94 54