Zápis dětí do mateřské školy 2024

Zápis do mateřské školy se koná 2. května 2024. Zápis jsme pojali formou otevřených dveří od 15:00 hodin do 17:00 hodin. Přijďte nasát rodinou atmosféru naší mateřské školy a seznámit se s vyučujícími. Pro děti jsou připraveny zábavné činnosti. Těšíme se.

Žádost mohou zákonní zástupci také doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy:  wermb3m

− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu:   
  
   reditelna@zsbrezany.cz

− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

–  osobním podáním ve škole

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)

2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

3. vyjádření dětského lékaře

4. písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské   
     školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Mgr. Lucie Martinková ředitelka ZŠ a MŠ Břežany, Břežany 174, Břežany 671 65

tel. 515 277 113; 604 969 454