Úplata v MŠ 2023/2024

Pravidla pro platby školného v MŠ Břežany

Ředitelka ŽŠ a MŠ Břežany, okresZnojmo příspěvková organizace 67165 Břežany 174, podle §123 odst. 4 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů vydává  směrnici o výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole.

Úplatu za předškolní výchovu dítěte v mateřské škole tvoří základní částka ve výši 280,- Kč  a je stanovena vždy  měsíčně. Výši školného  stanoví zřizovatel nejpozději do 30. června předcházejícího školního roku. Nestanoví-li zřizovatel výši úplaty v tomto termínu, zůstává měsíční úplata stejná jako v předcházejícím školním roce. Ředitel informuje zákonné zástupce o výši úplaty vhodným způsobem.

Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 8% základní sazby minimální měsíční mzdy stanovéné nařízením vlády upravujícím minimální mzdu, která je platnáv době stanovení měsíční výše úplaty.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje  bezúplatně od počátku školního roku, který následuje  po dni, kdy dítě dosáhne  pátého roku  věku.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsícese úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitelka MŠ výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu MŠ.

Osvobození od úplaty školného

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku  v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č.111/2006 Sb ., o pomoci v hmotné nouzi)

zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto  dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( §12 odst. 1 zákona č.108/ 2006 Sb., o sociálních službách )

rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách ) z důvodu péče o nezaopatřené dítě

fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (zákon č. 359/1999 o sociálně právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli školy

Žádost nutno doložit nejpozději do 5. dne v kalendářním měsíci.

Úplata za kalendářní měsíc je  splatná vždy do 15. dne kalendářního měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Zákonný zástupce úplatu provede na účet školy a uvede přidělený vyriabilní symbol a jako specifický symbol zadá číslo 2.

Ředitelka mateřské školy zveřejňuje stanovení částky za úplatu předškolního vzdělávání předem na přístupném místě do 30. 6. předcházejícího školního roku.

Se směrnicí a částkou úplaty jsou seznámeny učitelky jednotlivých míst vzdělávání a školských služeb a zajišťují z pověření ředitelky informovanost rodičů na všech  pracovištích MŠ, spolupracují s vedoucí školní jídelny.

Závěrečná ustanovení

Ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném  upozornění  zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole ve stanovené době a nedohodne si s ředitelkou jiný termín úhrady.

Mgr.Lucie Martinková , ředitelka školy