O mateřské škole

Ve školním roce 2020/2021 je ve školce k 1.11.2020 umístěno 37 dětí ve dvou třídách – Koťátka (věk 2-4 let) a Žabičky (věk 4-6,7 let).

Vedoucí učitelka: Nikola HANSALOVÁ
Paní učitelky ve třídě KOŤÁTEK: Nikola HANSALOVÁ, Tereza HARENČÁKOVÁ, chůva Petra ČERVENKOVÁ
Paní učitelka ve třídě ŽABIČEK: Jana VACULOVÁ

Ve školce se o nás starají: vedoucí stravování paní Iva SIKOROVÁ, paní kuchařka Hana ŠURÁŇOVÁ, pomocná paní kuchařka Věra POKORNÁ, paní uklízečka Michaela RISTIČOVÁ

Jak je to s provozem mateřské školy?

Běžný provoz školky je od 6:30 do 16:00.

REŽIM DNE:

6:30 – 8:15    Spontánní hra dětí, děti se schází ve třídě Koťátek

      8:15            Třídu Žabiček si přebírá paní učitelka a s dětmi odchází do své třídy

8:30 – 9:00         Hygienické návyky, svačinka

9:00 – 9:45         Činnosti řízené či spontánní

9:45 – 11:15       Příprava na pobyt venku, pobyt venku 

11:15 – 12:00  Hygienické návyky, oběd, hygiena a příprava na odpočinek

12:00 – 14:00 Poslech pohádky, odpočinek/spánek; děti, které nespí, se mohou po krátkém odpočinku věnovat klidovým činnostem

14:00 – 14:30  Postupné vstávání dětí, hygiena, svačina, příchod dětí z horní třídy Žabičky

14:30 – 16:00  Pohybové hry, grafomotorika, individuální zájmová činnost dětí, rozchod dětí

Časy nejsou úplně fixní, program se snažíme co nejvíce přizpůsobovat potřebám a pocitům dětí tak, aby jim byl pobyt ve školce příjemný.

Kroužky u nás:

Kroužek logopedické prevence POVÍDÁLEK

Formou skupinových logo hrátek se děti za pomoci zábavných her a říkánek naučí ovládat svoje jazýčky a snadno tak překonají problémy s výslovností. Součástí kroužku jsou dechová, mimická, jazyková cvičení, která právě napomáhají ke správnému rozvoji řeči. Jedná se o prevenci logopedických problémů, vad řeči, které jsou bohužel u dětí stále častější. Nutno podotknout, že tyto kroužky ve školkách nenahrazují klinického logopeda.

Kroužek EDUKATIVNĚ STIMULAČNÍ SKUPINY (ESS)

ESS je program, ve kterém se snažíme o systematický rozvoj předškolních dětí – dětí, které dovrší během daného školního šesti let. Hravou formou rozvíjíme schopnosti a dovednosti důležité pro zvládání budoucího čtení, psaní, počítání. Skupinky pomáhají dětem zvykat si pracovat v kolektivu, soustředit se na činnost, učí se trpělivosti.

Ve skupinkách se dotýkáme všech oblastí, které jsou důležité, aby se děti naučily bez problémů číst, psát a počítat:

  • jemná motorika, grafomotorika
  • zrakové vnímání a paměť
  • sluchové vnímání a paměť
  • prostorová orientace
  • základní matematické představy
  • řeč, myšlení

Kroužek METODA DOBRÉHO STARTU (MDS)

START, jak kroužku ve školce říkáme, je propracovaný systém činností, podporující rozvoj psychomotoriky, sociálních dovedností, smyslového vnímání a řečových i komunikačních dovedností.

  • Prevence poruch učení 
  • Rozvoj vnímání, řeči, grafomotoriky 
  • Vstupní etapa výuky čtení, psaní, počtů 

Každá lekce obsahuje lidovou písničku – její poslech, zpívání, krátké seznámení s jejím obsahem, práce s textem – vymýšlení věty na dané slovo, dělení slov na slabiky, co slyšíme na začátku – uprostřed – na konci slova. Vysvětlujeme si významy přísloví. Procvičujeme prostorovou orientaci, taneční kroky. Hrajeme pohybové hry společné i ve dvojicích, vyjadřujeme svoje pocity slovně i pohybem, rytmizujeme – vyťukáváme, vydupáváme, vytleskáváme. Určujeme počty slabik, pořadí.. a v neposlední řadě každá lekce obsahuje grafický vzor a pracovní listy.