Provozní řád mateřské školy

Zásady pracovního řádu Základní školy a Mateřské školy Břežany vycházející z ustanovení Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění a Vyhlášky MZ ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

Provozní řád stanovuje režim dne zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy, otužování, režim stravování včetně pitného režimu. Návrhy a změny provozního řádu rozhodnutím schvaluje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Provozní řád nenahrazuje školní řád, který je přílohou provozního řádu. Provozní řád nemusí obsahovat ustanovení, která jsou shodná a jsou ve školním řádu vedená. Provozní řád vychází z podmínek našeho zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí, které zhodnotí příslušný orgán ochrany veřejného zdraví.

ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

Adresa: ZŠ a MŠ Břežany, 671 65 Břežany 174
Telefon: 515 277 128
Zřizovatel: OÚ Břežany
Ředitel: Mgr. Lucie Martinková
Vedoucí učitelka:
Typ MŠ: dvoutřídní s celodenním provozem
Kapacita školky: 60 dětí
Provozní doba: 6:30 – 16:00 h

VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MŠ má v přízemí jednu třídu (6,0 x 7,7 m), jednu hernu (6,0 x 9,2 m), což splňuje požadavek §4 Vyhlášky č. 410/2005 Sb. V prvním patře se nachází jedna třída (5,9 x 7,6 m) a jedna herna (5,9 x 9,0 m), což splňuje požadavek §4 Vyhlášky č. 410/2005 Sb. Všechny prostory jsou vybaveny tak, aby mohly být plnohodnotně využívány. Osvětlení je zajištěno stropními svítidly, ve kterých jsou zabudovány úsporné žárovky.

Školní nábytek

Stolečky jsou nastavitelné, takže odpovídají ergonomickým požadavkům, židličky jsou ve třech velikostech a dětem jsou vhodně přidělovány. Skříně na stavebnice a hračky jsou přizpůsobeny výšce dětí tak, aby na ně dosáhly. Ostré hrany a rohy skříní jsou chráněny ochrannými kryty. Skříně na ostatní materiály, VV, knihovny pro učitele apod. jsou mimo dosah dětí.

Technické podmínky

V MŠ je zaveden vodovod s pitnou vodou z veřejného řádu. Za kvalitu pitné vody odpovídá zřizovatel. Dodávka pitné vody splňuje požadavky vyhlášky č. 410/2005 Sb. §20 (na 1 dítě předškolního věku musí být k dispozici nejméně 60 litrů vody na den). MŠ je napojena na obecní kanalizaci. V každém patře se nachází umývárna s 6 umyvadly, poličkou a ručníky. V samostatné místnosti je instalováno – v přízemí 5 záchodů, v prvním patře 6 záchodů (jsou splněny požadavky Vyhlášky č. 410/2005 Sb.). Jednotlivé záchody jsou od sebe odděleny paravany. V obou patrech jsou sprchové kouty snadno dostupné pro děti. Z důvodu bezpečnosti dětí je teplota tekoucí vody ze všech baterií nastavena na příjemnou pocitovou teplotu.

Vchod do budovy není bezbariérový. V každém poschodí se nachází úklidová místnost s výlevkou, umyvadlem a WC, s prostorem pro bezpečné uložení dezinfekčních a čisticích prostředků. Každé oddělení má šatnu větratelnou oknem. Pro každé dítě je k dispozici polička s věšákem na oděv, polička na obuv, polička pro uložení oděvu či převlečení.

Pozemek okolo MŠ je oplocený, přístupný vchodovou branou, plocha dětského hřiště odpovídá kapacitě školy. Na školní zahradě jsou vhodné jehličnaté nebo nealergenní dřeviny. Jsou zde dvě krytá pískoviště s propustnou fólií a trampolína. Vybavení školní zahrady je přiměřené kapacitě školy.Zařízení bývá využito pro školní akce s rodiči. MŠ také využívá prostor sportovní haly v obci. Při pobytu venku mohou děti v případě potřeby použít venkovní WC.

Parametry mikroklimatických podmínek

V zimě je průměrná výsledná teplota v místnosti 22 ± 1ºC. Minimální výsledná teplota v místnosti je 19 ºC. Rozdíl výsledné teploty v úrovni hlavy a kotníků nesmí být větší než
3 ºC. V létě je průměrná výsledná teplota v místnosti 28 ºC, maximální výsledná teplota nepřesahuje 31 ºC. Teplota ve třídách je denně kontrolována topičem a v průběhu dne učitelkami. V každé třídě se nachází nástěnný teploměr. Relativní vlhkost je celoročně v rozmezí 30 – 70%. Rychlost proudění vzduchu je celoročně 0,1 – 0,2 m/s. Malování interiéru se provádí 1 x za 3 roky.

REŽIMOVÉ POŽADAVKY

Nástup dětí do MŠ je do 8:00 h z důvodu dostatečného času na hru před podáváním svačiny, včasné přípravy na svačinu a dostatečný odstup mezi snídaní a svačinou, bezproblémové zapojení dětí do kolektivu.

Činnost řízená pedagogem probíhá většinou ve skupinách podle potřeb dětí, převážně v dopoledních hodinách před pobytem venku a odpoledne po odpočinku.

Pohybové aktivity jsou zařazovány denně, v průběhu celého dne. Zařazovány jsou pohybové hry, řízené pohybové činnosti, cvičení s hudbou, cvičení s náčiním a na tělocvičném nářadí. Pohyb je nedílnou součástí pohybu venku, a to jak na školní zahradě, tak při vycházkách po vesnici a do přírody.

Odpočinek a spánek trvá dle individuální potřeby jednotlivých dětí. Doba spánku je stanovena v době mezi 12. a 14. hodinou. Děti se převlékají do pyžam, která si odnášejí každý pátek domů na vyprání. V obou třídách děti odpočívají na molitanových lehátkách. Ložní prádlo je měněno jednou za 3 týdny. Molitanové matrace jsou před pobytem venku vyskládány, po spaní jsou vyvětrány a uloženy do stojanu k tomu určenému.

Otužování je pravidelné s respektováním zdravotního stavu dítěte, je pravidelně větráno ve všech prostorách školy, je dbáno na správné vytápění prostor školy a na vhodné oblečení dětí jak ve třídě, tak při pobytu venku.

K pobytu venku je využívána velká zatravněná zahrada se dvěma pískovišti. O údržbu školní zahrady se stará školník, o výměnu písku v pískovišti se stará zřizovatel. Kvalita písku v pískovištích je pravidelně kontrolována a je vyměňována podle hygienických norem. Je zde zahradní vybavení – houpačky se skluzavkami, pérová houpadla a trampolína s ochrannou sítí. Pobyt venku probíhá denně – pouze za nepříznivého počasí je přizpůsobena délka pobytu venku povětrnostním podmínkám. Pobyt venku je denně od 9:30 do 11:30 hodin. Odpoledne od 14:30 do 16:00 hodin. Pobyt mimo školní zahradu je vždy cíleně promyšlen a je pro děti zpestřován pohybovými či poznávacími aktivitami. Pobyt venku je vždy se dvěma dozory. První a poslední dvojice dětí má vždy reflexní vestičky. Přecházení silnice při pobytu venku probíhá na přechodu pro chodce, pokud se nachází v nejbližším okolí. Pokud přechod pro chodce není na dohled, hledá pedagogický dozor vhodnější místo k přejití silnice – přehledné, méně frekventované a bezpečné. Pedagog vždy používá terč.

DALŠÍ ÚDAJE O PROVOZU

Výměna ložního prádla probíhá pravidelně jednou za 3 týdny. Ložní povlečení mění paní uklízečka. Ručníky jsou měněny každý týden za čisté. Praní ručníků a ložního prádla zajišťuje paní uklízečka ve školní pračce.

Úklid prostor zajištuje paní uklízečka dle náplně práce uklízečky.

Stravování dětí se řídí Vnitřní směrnicí o organizaci stravování v MŠ ze dne 29. 9. 2016

Zpracováno podle vyhlášky č. 410/2005 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb.

V Břežanech dne 3 8. 2019

Zpracovala: Mgr. Lucie Martinková