Činnosti ve školní družině

Odpočinková činnost

Způsob odpočinku je jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření forem života. Pomáhá odstraňovat únavu žáků z vyučování, kompenzovat jednostranné zatížení žáků školní činností. Menší děti mohou odpočívat na koberci – v leže, starší děti odpočívají aktivně podle jejich zájmů. Kromě stolních a didaktických her je možno zařazovat společnou četbu, vyprávění, neformální besedy, poslech.

Rekreační a tělovýchovná činnost

Má charakter vydatné pohybové aktivity, která je konána pokud možno na čerstvém vzduchu. Rekreační činnost má podobu činnosti tělovýchovného, sportovního či manuálně pracovního charakteru. Je možno zařazovat vlastivědné vycházky s tématikou orientace v přírodě a v terénu, překonávání přírodních překážek, pozorování zvěře, určování světových stran. Celoroční pravidelné zařazování zdravotních cviků, rozcviček, tělových. chvilek, řízených stolních her, her soutěživého sport. charakteru.

Zájmová činnost

Rozšiřuje a prohlubuje všeobecné vzdělání, pomáhá rozvíjet nadání, odkrýt talenty a rozšiřovat duševní obzor vědomostí a dovedností dětí. Jsou zařazovány všechny složky estetické výchovy. Ve výtvarné činnosti znázorňování dětských dojmů a představ, zvládání různých výtvarných technik. V pracovní činnosti se děti učí základním pracovním dovednostem a znalostem (skládání, vystřihování, obkreslování). Je třeba dbát na to, aby každý úkol byl cílevědomý, měl výchovný smysl, vedl děti k samostatnosti, získání pracovních dovedností. Velkou pozornost věnovat hudební a hudebně pohybové  činnosti – nezapomínat na krásu lidových písní.

Sebevzdělávací činnost

Příprava na vyučování klasickou formou, ale také formou didaktických her, soutěží, kvízů. Zařazování samostatné i společné četby s vyprávěním. Četba a prohlížení dětských časopisů, besedy nad knihou. V omezené míře sledování televize. Úzká spolupráce s tř. učiteli. Zaměření na čtení a správnou výslovnost.

Společensky prospěšná činnost

Vést děti k pěkným mezilidským vztahům k běžné denní péči o čistotu svoji i svého okolí a pracoviště. Pečovat o květiny a čistotu i estetickou úpravu své třídy. Pozornost je třeba věnovat výchově k dopravní kázni, k bezpečnosti při silničním provozu.