Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě a chodu školy.

Školská radase vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, podává podněty ředitelce školy, zřizovateli.

Funkční období ŠR je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně.

Zákonní zástupci žáků volí jednoho člena školské rady, pedagogičtí pracovníci rovněž volí jednoho člena školské rady, jednoho člena jmenuje zřizovatel školy /Obec Břežany/. Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

Členové školské rady:

Petr Novosád

Věra Turecká

Nikola Hansalová

Mgr. Dana Burdová

Jana Myšková

Bc. Eliška Hrnčářová