Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli podílet se na správě a chodu školy.

Školská radase vyjadřuje ke školnímu vzdělávacímu programu, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, školní řád, projednává návrh rozpočtu školy, vyjadřuje se k rozboru hospodaření, podává podněty ředitelce školy, zřizovateli.

Funkční období ŠR je tři roky, zasedá nejméně dvakrát ročně.

Zákonní zástupci žáků volí dva členy školské rady, pedagogičtí pracovníci rovněž volí dva členy školské rady, dva členy jmenuje zřizovatel školy /Obec Břežany/. Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

Členové školské rady:

Bc. Eliška Hrnčářová – předsedkyně

Emílie Protivínská – místopředsedkyně

Veronika Fajmonová

Mgr. Dana Burdová

Mgr. Denisa Šebelová

Hana Šuráňová