O základní škole

„Je úžasné, co děti dokáží, když jim k tomu dáme příležitost“… Jsme rodinná, PRIMA, vesnická škola, kde se všichni navzájem známe. Naším cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti.
Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobíme. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel.

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje. Máme se rádi a spolupracujeme spolu.

Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Neškatulkujeme. Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům.

Všichni se navzájem známe, důvěřujeme si, pomáháme si a vážíme si jeden druhého. Děti se ve škole učí spoluvytvářet si své prostředí a také za něj být odpovědné. Rodiny (rodiče a často i prarodiče) jsou zapojeny do dění ve škole, spoluvytvářejí některé projekty, slavnosti a podílí se na celkové atmosféře školy.

Jak naplňujeme:

 • děti vzděláváme i ve věkově smíšených skupinách
 • rodiče v roli dobrovolníků pomáhají při realizaci školních akcí i akcí podporujících školu
 • zároveň se mohou zapojovat do vedení kroužků či workshopů pro děti
 • společně pečujeme o školu a zahradu v rámci akce Naše škola

Místo všestranného rozvoje

Zkušenosti a dovednosti jsou pro nás stejně významné jako informace a vědomosti. Snažíme se podporovat a rozvíjet sociální i manuální dovednosti, kritické myšlení, logiku, spolupráci, umělecké vyjádření, aj. Vzdělávání může probíhat na zahradě, na louce, v lese, ve městě, ve firmě, nebo na výstavě či v divadle. Děti tak získají mnoho znalostí o fungování našeho světa všemi smysly.

Jak naplňujeme:

 • snažíme se o začlenění do dění v obci, pořádáme akce pro spoluobčany z Břežan

Svoboda spolu se zodpovědností

Svoboda je spojená s odpovědností za vlastní rozhodnutí, sebe sama i za to, co svým jednáním způsobím. Dáváme možnost všem dětem optimálně rozvíjet své znalosti a dovednosti v době, kdy se o téma nejvíce zajímají. Každý má svou cestu, směr a tempo. Svoboda neznamená bezbřehost a absenci pravidel. Pravidla tvoříme společně s dětmi tak, aby jim děti rozuměly a dávala jim smysl. V případě, že dítě způsobí nějaký problém, necháváme a podporujeme dítě, aby se vyrovnalo s přirozeným důsledkem svého jednání. Svoboda je volný prostor v rámci hranic, které jsou definovány školou, morálními hodnotami a pravidly vyplývajícími z prostředí, ve kterém se pohybujeme. Děti se mohou lišit v tom, kolik svobody a odpovědnosti unesou. Ctíme myšlenku „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda druhého“.

Jak naplňujeme:

 • děti diskutují, řeší a rozhodují o dění ve škole
 • děti mají možnost volit si aktivity, kterých se zúčastní

Učení v souvislostech

Našim cílem je, aby učení děti bavilo, naplňovalo je, dávalo jim smysl a nabyté poznatky jim pomáhaly lépe pochopit současný svět.

Jak naplňujeme:

 • učivo integrujeme do tematických celků
 • napříč třídami probíhá projektová výuka
 • propojení s přirozeným životem a také koloběhem roku

Úcta a respekt k člověku a přírodě

Aktivitě a činorodosti dáváme přednost před spotřebou. Opravdovosti a osobitosti před konformitou. Vedeme sebe i děti k solidárnímu přístupu ke všemu, co nás obklopuje,  k environmentální i sociální odpovědnosti. Jsme součástí celku na všech úrovních.

Jak naplňujeme:

 • ctíme respekt k osobním zónám, soukromí a zónám pobytu ve škole a třídě
 • ve škole třídíme odpad a snažíme se o minimalizaci tvorby odpadu (bezobalové aktivity)
 • podporujeme děti ke společenské odpovědnosti
 • podněcujeme v dětech pocit, že jsou tvůrci prostředí, ve kterém žijí a nesou za něj zodpovědnost (zapojování děti do úklidu a péče o školu a zahradu)
 • podporujeme děti k vytváření dobrých vztahů s prostředím, ve kterém žijeme (dny otevřených dveří, péče o okolí školy, zapojování veřejnosti do dění ve škole)

Bezpečné prostředí

Pocitu bezpečí napomáhají definovaná pravidla a hranice. Bezpečné prostředí podporuje děti k odvážným a neotřelým řešením. Odvaha nám umožňuje vyjít z komfortní zóny a překonat své vlastní limity.  

Jak naplňujeme:

 • důvěřujeme si a respektujeme společně vytvořená pravidla

Otevřenost

Jsme otevřeni novým myšlenkám i směrům. Respektujeme odlišnosti. Neodsuzujeme. Otevřeně a pravdivě se informujeme i o nepříjemných věcech.

Jak naplňujeme:

 • pravidelným setkáváním s rodiči vytváříme podmínky pro diskusi, sdílení názorů a pocitů
 • učitelé se pravidelně vzdělávají a sdílejí poznatky
 • preferujeme přímou komunikaci (např. rodič-učitel, dítě-dítě, učitel – učitel apod.)