Výtvarný kroužek

Od října 2022 žáci se zápalem malují a kreslí. Jsou talentovaní a jejich krásné výkresy zdobí prostory školy. Rozvíjíme naši fantazii, jemnou a hrubou motoriku i myšlení. Také poznáváme další výtvarné techniky. Tvoříme s tím, co přijde pod ruce. Nebojíme se barev, papíru a dalších netradičních materiálů. Do konce školního roku nás čeká ještě hodně práce, která nám vůbec nevadí, protože nás baví.

Tereza Pawelková

Zájmový kroužek HRAVÁ PŘÍRODOVĚDA

Začátkem října jsme začali tříděním odpadu a jak nahradit obyčejný igelitový sáček ekologickou látkovou taškou, kterou si žáci pokreslili vlastním motivem a zabalili do vlastního balicího papíru, který potiskli razítky jako dáreček na Vánoce pro rodiče. Začátkem listopadu sdíleli s kamarády společné aktivity a vydali jsme se do přírody prozkoumat okolí rybníku. Postavili domečky pro skřítky a různá zvířátka. Společně jsme také vnímali rozmanitost čichem, hmatem a chutí – ochutnávka bylinných a ovocných čajů. Žáci si také vyzkoušeli, jak se vyrábí recyklovaný papír a povídali jsme si na téma recyklace různých materiálů. Společně jsme také vyzkoušeli pěstování vlastních bylinek. Prožívali jsem i to, že některé rostliny uvadnou a hledali příčiny.

Tereza Pawelková

Testování žáků od 17. 1. 2022

Na nastavení školského režimu, podle kterého se již testování nyní provádí, se nic nemění. Podle původního plánu se od 17. 1. 2022 mění frekvence testování na 1krát týdně. Zde opakujeme pouze základní pravidla podle mimořádného opatření. Zaměstnanci škol a školských zařízení, ve kterých probíhá testování dětí a žáků (přípravné třídy základní školy, přípravný stupeň základní školy speciální, základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání střední školy) a zaměstnanci školní jídelny nebo školní jídelny – výdejny, která poskytuje školní stravování těmto dětem nebo žákům se testují tak, že: všichni zaměstnanci (neočkovaní, očkovaní, prodělaná nemoc) se v případě využití antigenních testů testují od 17. 1. 2022 pouze 1krát za týden, a to každé pondělí. Není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu.

Ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním , vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji z provozních a organizačních důvodů (vypnutí energie z důvodu údržby)

ředitelské volno ve čtvrtek 20. 1. 2022.

Školní družina bude mimo provoz. Školní jídelna nebude v provozu. Ředitelské volno bylo projednáno se zřizovatelem. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Lucie Martinková ř., š.

Testování – informace o změnách účinných od 3.1.2022

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den následující po tomto dni, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování dětí a žáků každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu, nově se testují i děti a žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci
V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.), i nadále se testování týká pouze dětí v přípravných třídách ZŠ a přípravném stupni ZŠ speciální, žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání, o testování PCR metodou nadále probíhá ve frekvenci jedenkrát za 7 dnů. Následky při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

• V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem, jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

• Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání, vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.) tedy zachování principu homogenity dané skupiny, o používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické zařízení, dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (děti a žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem od dětí a žáků z jiných tříd) a dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování. Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Vánoční přání 2021

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Vzácná návštěva v naší PRIMA škole

V pátek 3. prosince 2021 k nám do základní školy přišli na návštěvu“ Čert, Mikuláš a Anděl“. V každé třídě s námi na chvilku zůstali, odměnili hodné děti, ostatní pokáral. Děti si domů kromě balíčku dobrot odnesly i pěkný zážitek. „Mikuláši, Čerte a Andílku“, moc Vám děkujeme a už se těšíme na Vaši další návštěvu!

Lucie Martinková, řed. školy

Listopadový pozdrav z přípravné třídy 2021

Listopad je poslední podzimní měsíc, už je to jen skok do Vánoc. Čtvrtek 11. listopadu je významným svátkem svatého Martina a i my v přípravné třídě jsme si tento den připomněli a nacvičili jízdu na koni v rytmu vážné hudby. Také jsme se vydali ke krmelci se spoustou dobrot pro lesní zvířátka a cestou jsme pozorovali připravenost půdy na zimu na poli. Užili jsme si radovánky v hromadách spadeného listí, děti tvořily, porovnávaly, zkoumaly strukturu listů, barevnost, přiřazovaly k jednotlivým stromům…Děti si vše náramně užívaly.

Eva Jurkasová, třídní učitelka

Sportovní den 30. listopadu 2021

V rámci školního projektu sportovních aktivit jsme 30. listopadu 2021 uskutečnili třetí sportovně – turistický výlet. Procházka vedla po naší vesnici kolem břežanského zámku, fary, rybníku a zpět. Jelikož bylo hezky zamrzlo, procházku jsme si zpestřili “koulovačkou”. Turistickému výletu ZDAR!

Sportovní den 12. listopadu 2021

V pátek 12. listopadu 2021 jsme v rámci školního projektu sportovních aktivit uskutečnili turistický výlet na Ležáky, které jsou součástí obce Břežany. Všichni žáci naší školy se vypravili po silnici směrem na Dolenice, která nás dovedla na samotné Ležáky. Po celou dobu výletu musely děti dodržovat bezpečnost na pozemní komunikaci. I přes nepříznivé počasí, jsme prožili příjemné dopledne na čerstvém vzduchu.