Provozní řád školní jídelny

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

Působnost a zásady řádu

Vnitřní řád školní výdejny (dále jen řád školní výdejny) Vymezuje povinnosti stravovacího zařízení školy a upravuje pravidla provozu místností určených ke stravování žáků, studentů, zaměstnanců školy a cizích strávníků.

Řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny. Je závazný pro všechny strávníky a další osoby, které se stravují nebo odebírají stravu.

Řád školní jídelny je zpracován v souladu se zákony a vyhláškami:

 zákon č. 561/2004 Sb.; školský zákon

 zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování

 vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby …

Provozní doba ve školní jídelně

pondělí až pátek 7:00 – 15:30 hod.

Výdejní doba: 11:30 – 13:15 hod. pro žáky a zaměstnance ZŠ. 11:30 – 12:30 hod. pro MŠ .

Školní jídelna – osobám nemocných žáků. Pondělí až pátek od 11: 15 do 11:45 hod.

Provoz školní jídelny bude uzavřen v období svátků, ve dnech pracovního klidu.

Ceník

Ceník obědů je vždy vyhotovován na příslušný rok dle kalkulace. Aktuální kalkulace stravného pro příslušný rok naleznete na internetových stránkách http://www.zs-a-ms-brezany.cz/, nebo v kanceláři školní jídelny.

Úhrada stravného

Strava se platí zálohově na další měsíc. V případě nezaplacení stravného nebude strava poskytnuta. Bude-li na účet strávníka zaslána částka, která nepokryje náklady stravného na celý příští měsíc, budou odhlášeny obědy od konce příštího měsíce tak, aby nebyl účet strávníka záporný. Možnosti placení stravného jsou:

  • bezhotovostně trvalým příkazem na účet školní jídelny
  • bezhotovostní inkasem z účtu strávníka

Přihlašování nových strávníků

Každý nový žák musí mít vyplněnou přihlášku ke stravování, kterou obdrží u vedoucí stravování nebo na webových stránkách. Strávník si přihlašuje a odhlašuje. Stravu lze odhlásit den předem do 12:00 hodin, a to prostřednictvím aplikace na www.strava.cz a dále telefonicky nebo osobně v kanceláři školní jídelny.. Za neodebraný nebo řádně neodhlášený oběd škola nebude peníze vracet Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce v prostorách školní jídelny a na internetové adrese http://www.zs-a.ms-brezany.cz/.

Vlastní stravování

Vstup strávníků do prostor školní jídelny nebo ŠV je strávníkům dovolen jen v příslušné provozní době.). Strávníci se řadí k vydávacím okénkům, vezmou si tác, příbory a nápoj. Od paní kuchařky obdrží polévku a hlavní jídlo s přílohou. Vydaná strava je určena ke konzumaci v jídelně, strávníci ji neodnášejí z místnosti. Po konzumaci strávník odnese použité nádobí k příslušné pracovnici u sběru použitého nádobí. Po celou dobu přítomnosti v prostorách školní jídelny strávníci zachovávají osobní bezpečnost, hygienu stravování a společenská pravidla.

Úklid

Běžný úklid (stravou znečištěná podlaha, stoly atd.) v době provozní doby zajišťují v jídelně pracovnice školní jídelny.

Organizace dohledu

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Je dohlíženo na dodržování bezpečnosti, hygienických zásad a zásad společenského chování. Nikdo z personálu kuchyně ani učitelský dohled nemá právo nutit žáky k dojídání jídel. Veškeré připomínky týkající se kvality stravy, technických a hygienických závad provozu ŠJ je možno řešit s vedoucí ŠJ.

Provozní řád ŠJ

je k dispozici ve školní jídelně Břežany 208 , ve školní jídelně – výdejně Břežany 174 a na stránkách školy www.zs-a-ms–brezany.cz.

Strávník je povinen seznámit se s provozním řádem ŠJ a dodržovat jej.

Příloha č. 1 Řád školní jídelny.

Závěrečná ustanovení

a) Kontrolu provádění ustanovení řádu školní jídelny provádí statutární orgán. Při zjištěných nedostatcích provádí písemné záznamy.

b) Ruší se předchozí znění provozního řádu školní jídelny.

d) Řád školní jídelny nabývá platnosti dne: 1. 10 . 2019

Ve Břežanech 27. 9. 2019

Vypracovala: Mgr. Lucie Martinková

ředitelka školy

ZŠ a MŠ Břežany