Duben 2021 ve školní družině


V měsíci dubnu jsme se věnovali bezpečnosti potřebné v běžném životě, povídali o přírodě v rámci Dne Země a na toto téma žáci tvořili naši nástěnku viz foto.

Eva Jurkasová, vedoucí vychovatelka

Zápis do 1. tříd – pomoc se žádostmi

Vážení rodiče, pokud budete potřebovat pomoci s vyplněním žádosti o přijetí, o odklad či o zařazení do přípravné třídy, popř. s vytištěním žádostí a pořízením kopií dokumentů, budeme se Vám věnovat každé pondělí a pátek od 9:30 do 11:00 v kancelářích školy v hlavní budově ZŠ a MŠ Břežany, Břežany 174. Vzhledem k nouzovému stavu žádáme o dodržování všech nařízených hygienických opatření. Děkuji za pochopení a přeji klidné dny!

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Zápis dětí do Mateřské školy

Zápis do Mateřské školy se u nás koná v období stanoveném školským zákonem, tedy od 2. května do 16. května 2021. Přestože je v běžných podmínkách zápis do mateřské školy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i mateřské školy, je třeba se letos připravit na zápis v distanční podobě.

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy wermb3m,
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu
reditelna@zsbrezany.cz
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
− osobním podáním ve škole.

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

 1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)
 2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče
 3. vyjádření dětského lékaře
 4. písemná dohoda MŠ se zákonným zástupcem o docházce dítěte do mateřské školy

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. I Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Pokud v květnu či červnu bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, uspořádáme pro děti a jejich rodiny společné setkání dodatečně, například na zahradě mateřské školy.Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 

Mgr. Lucie Martinková
ředitelka ZŠ a MŠ Břežany
Břežany 174
Břežany 671 65
tel. 515 277 113
604 96 94 54

Přípravná třída

Dovolte, abychom Vás informovali o možnosti vzdělávání dětí v přípravné třídě na ZŠ a MŠ Břežany, která se otevírá od školního roku 2021/2022.

Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti k bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku základní školy a předcházet tak u nich případným neúspěšným začátkům ve školní docházce, které by mohly ohrozit průběh jejich dalšího vzdělávání a tím i jejich perspektivy v dalším životě. Tato možnost se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016.

V přípravné třídě mají žáci jeden školní rok na to, aby si osvojili a procvičili všechny potřebné oblasti pro hladký vstup do 1. třídy. Každý přichází s jinou výbavou, u každého žáka jsou silné a naopak oslabené jiné oblasti. Celkově však jedna bez druhé neplní svou funkci, je tedy třeba rozvíjet všechny současně. Výhodou je malý počet dětí (nejvyšší počet dětí v přípravné třídě je 15), Individuální přístup pedagoga se zaměří na dorovnání nerovností ve vývoji dítěte, přesně podle jeho potřeb, či rozvíjí nadaní dítěte.

Dobrý start v 1. třídě je také ovlivněn spoluprací rodiny a školy. Důležité je nastavit si s rodiči žáků pravidelná setkání, na kterých s nimi probereme, názorně ukážeme, jakými aktivitami se právě zabýváme. Rodičům také na setkání vysvětlíme, jaké obtíže nastávají, pokud žák danou oblast nemá dobře osvojenou. Rodiče pozveme na hodinu, kde uvidí, jak žák pracuje, do hodiny je zapojíme.

Naše PRIMA Základní škola a Mateřská škola Břežany je malá, rodinná škola která se zaměřuje na rozvoj nadání u dětí a žáků uprostřed krásné přírody. Více o škole a kontakty na vedení školy najdete zde na našich webových stránkách.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, také v letošním roce probíhá zápis do 1. tříd elektronickou formou. Zápis se týká všech dětí předškolního věku, tj. narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. Pokud si pro své dítě vyberete naši školu, je třeba předem vyplnit žádost  dostupnou na webu naší školy, tuto následně uložit a vytisknout. Dále žádost (i s přílohami) vhodíte do schránky naší ZŠ a MŠ Břežany a to v období od 22. 3. do 23. 4. 2021. Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost doručit těmito způsoby:

 1. poštou
 2. osobním doručením do schránky u hlavního vchodu do ZŠ a MŠ Břežany
 3. datovou schránkou (ID datové schránky ZŠ Břežany: )
 4. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (e-mail ZŠ a MŠ Břežany: reditelna@zsbrezany.cz)

Vlastní zápis bude probíhat buď přímou účasti dítěte a zákonných zástupců ve škole nebo jen vyhodnocením žádostí, pokud epidemiologická situace neumožní osobní účast rodičů a dětí ve škole. 

Ke každé žádosti musí být přiloženy:

 1. prostá kopie rodného listu dítěte (scan nebo fotografie bez úředního ověření)
 2. potvrzení o trvalém pobytu dítěte, pokud je jiné než trvalý pobyt rodiče

Ve stejném termínu, tj. od  22. 3. 2021 do 23. 4. 2021, je nutné základní škole stejnými způsoby uvedenými výše doručit dokumentaci k odkladu zahájení školní docházky:

 1. vyjádření školského poradenského zařízení
 2. vyjádření dětského lékaře.

V případě odkladu máte tyto dvě možnosti:

1. dítě pokračuje v docházce v mateřské škole

2. dítě může být zařazeno do přípravné třídy

PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

V případě, že máte zájem, aby Vaše dítě navštěvovalo přípravnou třídu, budete potřebovat k žádosti o doklad ještě:

 o Žádost o zařazení do přípravné třídy

K žádosti o přípravnou třídu je nutné doložit:

1. doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC), ve které je uvedena věta: „Doporučuje se zařazení do přípravné třídy“.
2. doporučení odborného lékaře (včetně pediatra nebo klinického psychologa)

 • Do přípravné třídy mohou být rovněž zařazeny i děti v posledním roce předškolního vzdělávání, tj. narozené v období od 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016. V tomto případě stačí k žádosti o zařazení do přípravné třídy doložit pouze doporučení školského poradenské zařízení (PPP, SPC).

V průběhu května 2021 obdrží zákonní zástupci rozhodnutí ředitelky školy ZŠ a MŠ o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022, nebo rozhodnutí o odkladu zahájení školní docházky.

Mgr. Lucie Martinková, ředitelka školy

Jarní tvoření v MŠ 2021

V březnu jsme se obrátili na Vás, rodiče, s nabídkou jarního tvoření. Hlavní činností bylo zasít obilí, společně s dětmi se starat, aby vyrostlo, a nakonec dozdobit. Touto cestou bychom Vám všem chtěli poděkovat, protože čas, který jste věnovali práci se svými dětmi, se opravdu vyplatil. Vznikla krásná dílka, která si můžete prohlédnout alespoň touto cestou. Plánovaná výstava v naší školičce se k velké škodě nemohla kvůli současným opatřením uskutečnit.   

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 
Tereza Harenčáková, učitelka MŠ, Koťátka 

Naši předškoláci nezahálí aneb školka on-line

Děti, které se od září chystají usednout do školních lavic, se při běžném vzdělávání zapojují do činností rozvíjejících jejich kompetence potřebné pro zdárný vstup do první třídy. Abychom co nejvíce snížili dopad nelehké situace, ve které se budoucí školáci kvůli současné pandemii ocitli, připravujeme pro ně on-line vzdělávání a snažíme se v těchto aktivitách pokračovat.  On-line vzdělávání probíhá dvakrát týdně v úterý a čtvrtek od 9:15 hod. Po přivítání si u pohybové básničky protáhneme zlenivělá tělíčka a s chutí se pustíme do práce. Děti čeká vyprávění nebo obrázková prezentace, na kterou navazují další rozvojové činnosti. Ty mívají různou podobu. Nezůstáváme jen u vyplňování pracovních listů, ale také tvoříme, rytmizujeme, počítáme slabiky, hrajeme si s prsty, cvičíme hrubou i jemnou motoriku, rozvíjíme jazykovou a komunikační dovednost. Učíme se navzájem sdílet pocity i poznatky. Děti na kameru prezentují své výtvory a výrobky. Celou výuku zakončíme opět pohybovou aktivitou jako na začátku. Pohybové básničky se vztahují k tématu dne. Rodiče si materiály mohou stáhnout z webových stránek školy a s dětmi pro radost cvičit každý den. Těší nás, že naši předškoláci jsou šikovní, pěkně spolupracují a aktivně se zapojují do výuky. Občas vidíme, že za kamerou sedí i jejich mladší sourozenci a pozorně naslouchají. Děkujeme rodičům, že své předškoláky podporují a že se na jejich spolupráci můžeme spolehnout. Víme, že mnozí z nich mají další děti a mnoho domácích i pracovních povinností. Vážíme si jejich vstřícného přístupu.  

Jana Vaculová, učitelka MŠ, „Žabičky“ 

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že: vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení. Do 11. dubna 2021 se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Dále se do 11. dubna 2021 prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. března 2021 (dostupné ZDE a ZDE), kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.

Výtvarná soutěž ,,les nás baví”

Naše škola se v letošním školním roce 2020/21 zúčastní soutěže, kterou vyhlásily městské lesy  Znojmo. Soutěž má název “ les nás baví”  Děti, které se do soutěže budou chtít přihlásit se mohou seznámit s podmínkami zde: Soutěžní téma: “ Co ztratím, když zmizí les” a “ Les ze světa knih” 

Podmínky účasti: Formát A4,A3, technika libovolná. Vždy soutěží jednotliví účastníci, nikoliv skupiny. Hotové práce bych ráda vybrala a hromadně odeslala.   Konec soutěže je 26.5. 2021 proto nejpozději do 21.5.2021 odevzdat ve škole.  Zúčastnit se mohou všichni žáci základní školy i mateřské školy.  Těším se na spolupráci Tereza Pawelková.  Vybrané práce budou vystaveny v KAFE U Radnice, v Městské knihovně ve Znojmě, uvedeny na webových stránkách, Facebooku a Instagramu organizátorů.  

Vyhodnocení jarní soutěže ve školní družině

Moc děkujeme všem dětem, které se zúčastnily soutěže. Na první tři děti, které měly nejoriginálnější květináčky nebo kelímky a k tomu zaseté vitamíny poputují zasloužené odměny. Jsou jimi Honzík P., Anetka B. a Dominik K.. Moc gratulujeme!!! Na ostatní zúčastněné děti opět čeká sladká odměna BRAVO! Vše předáme ve škole, jakmile to epidemická situace dovolí. JSTE SKVĚLÍ!!!!


Eva Jurkasová, Tereza Pawelková, vychovatelky ŠD